موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر

اعضای هیات مدیره

 

 

اعضای همکار موسسه

به ترتیب حروف الفبا:

 • پرهام ادیب پور
 • مهندس محمد اسدی
 • دکتر جلیل اولیاء
 • مهندس مهرداد بهمنی
 • مهندس ثریا بی رشک
 • مهندس حسین پر همت
 • مهندس عیسی زکایی
 • شهریار سیروس
 • دکتر جلیل شاهی
 • مهندس ابوالحسن طالبیان
 • دکتر علی طاهری
 • مهندس پرویز طلایی
 • دکتر علیرضا عظیمی حسن آبادی
 • مهندس کارلین عیشو نژادیان
 • دکتر قمر فلاح
 • مهندس علیرضا کریمی کلور
 • مهندس الهه مایانی
 • دکتر اسکندر مختاری
 • مهندس بهروز مرباغی
 • دکتر عمید مسعودی
 •  فرامرز مهذب بلاغی
 •  فرحان مهذب بلاغی
 • مهندس ابوالحسن میرعمادی